ĐỔI MỚI ĐỘT PHÁ TRONG HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

DISRUPTIVE INNOVATION IN OPERATIONS

Chúng tôi tin rằng Chuyển Đổi Số chính là tương lai, cũng chính là hành trình phát triển của Estuary. Nó không chỉ dừng lại ở sự chuyển đổi trong lĩnh vực marketing, mà còn là về sự số hóa, hiện đại hóa trong kinh doanh.

We believe that Digital Transformation is the future and also development journey of Estuary. It is not only about the transformation in marketing, but also about digitalization and modernization in business.

Các dịch vụ

SERVICES

Estuary tập trung xây dựng và phát triển các nền tảng dịch vụ doanh nghiệp thông minh giá trị cao,
mang tính tùy biến cao để đáp ứng được nhu cầu của các hoạt động kinh doanh như tăng doanh số
thông qua những hoạt động tương tác trực tiếp đến khách hàng,
cũng như nhu cầu vận hành hiệu quả nguồn lực sản xuất và bán hàng;
thông qua việc áp dụng công nghệ tiên tiến và
tập trung vào tầm quan trọng của trải nghiệm khách hàng.

Estuary focuses on building and developing high value,
highly customized business intelligence services platforms to meet the needs of business activities
such as increasing sales through direct interaction with customers,
as well as the needs to effectively operate production and sales resources;
through the application of advanced technology with the focus on the importance of customer experience.

Dịch vụ may đo

Customized Service

Dịch vụ tùy biến cho từng khách hàng

Customizing solutions based on each customer's situation and context.

Vận hành thực tế

Actual Operations

Dịch vụ bao gồm Hỗ trợ thực hiện và
vận hành thực địa – song hành như một đối tác

Services include Implementation Support and Actual Operations - working as partner

Công nghệ đổi mới

Technology Innovation

Mô hình kinh doanh tập trung vào R&D, nhằm mục đích hiện đại hóa hoạt động kinh doanh bằng cách cung cấp giải pháp công nghệ, đi cùng với hoạt động thực địa và hoạt động chi tiết

The business model focuses on R&D, which aims to modernize business operations by providing technology solutions, along with actual and detailed activities.

Tiêu chuẩn toàn cầu

Global Standards

Phù hợp với tiêu chuẩn Toàn cầu / Tập đoàn - có thể tuân theo tiêu chuẩn Quản lý Khu vực / Toàn cầu

Compliant with Global / Group standards - can comply with Global / Regional Management standards

KHUYẾN MÃI HOÀN TIỀN, QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG TRÊN NỀN TẢNG KỸ THUẬT SỐ

Customer Loyalty Management and Cashback Promotion on Digital platform

Nền tảng này giúp nhãn hàng gia tăng doanh số. Dựa trên nền tảng truy xuất nguồn gốc, khách hàng đầu cuối sử dụng ứng dụng di dộng của Estuary như là cầu nối để tương tác với các hoạt động quảng bá của nhãn hàng, để quét mã sản phẩm và nhận được tiền thưởng, hoặc để đổi điểm lấy quà tặng, hoặc để yêu cầu nhận sản phẩm mẫu. Sử dụng công nghệ blockchain, giao dịch của khách hàng được bảo mật. Đây là hệ thống dựa trên điện toán đám mây. Nhãn hàng sẽ sở hữu cơ sở dữ liệu và hệ thống vận hành để quản lý hiệu quả chương trình tiếp thị, điều chỉnh và triển khai chương trình một cách nhanh chóng.

This platform helps brands increase sales. Based on a traceability platform, Estuary's mobile app is used as a bridge between customers and brand throughout the brand's promotional activities, to scan product codes and receive bonuses, or to redeem points for gifts, or to request samples. With blockchain technology, customer transactions are highly secure. This is a cloud based system. The brand will own the database and operating system to effectively manage marketing programs, adjust and implement the loyalty program quickly.

KHUYẾN MÃI HOÀN TIỀN, QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG TRÊN NỀN TẢNG KỸ THUẬT SỐ

Customer Loyalty Management and Cashback Promotion on Digital platform

security

Độ bảo mật thông tin và tính minh bạch cao

High level of information technology and transparecy

Thông tin khách hàng, giao dịch khuyến mãi được bảo mật tuyệt đối và có tính minh bạch cao khi cần truy xuất

Customer information, promotional transactions are absolutely confidential and highly transparent when tracing

security

Báo cáo trực quan, linh động

Flexible and visual reports

Hệ thống xuất báo cáo theo yêu cầu, gửi báo cáo cho nhân sự quản lý, tùy biến theo yêu cầu của khách hàng

The system generates reports on demand, sends reports to management personnel, customized according to customer requirements

security

Dễ dàng tích hợp

Integrate easily

Dễ dàng tích hợp với hệ thống ERP, CRM …

Easily integrate with ERP, CRM ...

Tăng tính tương tác với khách hàng

Increase interaction with customers

Xây dựng cộng đồng khách hàng trung thành để tương tác hiệu quả và bền vững

Build loyal customer community for effective and sustainable interaction

security

Giám sát theo thời gian thực

Real-time monitoring

Trạng thái hành động khuyến mãi được ghi nhận theo thời gian thực (scan)

Promotion action status is recorded in real time (scan)

security

Triển khai khuyến mãi nhanh chóng và đa dạng hình thức

Deploy promotion quickly in varied forms

Có thể tích hợp các loại hình khuyến mãi hoặc truyền tải thông điệp marketing theo mùa vụ một cách nhanh chóng

Integrate different types of promotions or convey seasonal marketing messages quickly

security

QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG TRÊN NỀN TẢNG KỸ THUẬT SỐ

Managing sales team on digital platform

Nền tảng này giúp đội ngũ bán hàng xác định, ưu tiên và thu hẹp khoảng trống giữa chiến lược bán hàng và thực thi ngoài thị trường, góp phần tạo kết quả tăng trưởng. Đội ngũ bán hang sử dụng ứng dụng di động của Estuary để ghi nhận báo cáo công việc, kiểm tra số liệu bán hàng, nhận thông báo từ nhãn hàng, ghi nhận thông tin ngoài thị trường. Đội ngũ quản lý sử dụng hệ thống để điều hướng, phân tích, triển khai kế hoạch bán hàng cho nhân viên. Hệ thống ứng dụng phân tích dữ liệu nâng cao để tăng tính hiệu quả trong quản lý đội ngũ bán hàng.

This platform helps the sales team identify, prioritize and narrow the gap between sales strategies and market execution, which contributes to growth results. Sales team uses Estuary's mobile application to report work, check sales figures, receive notifications from brands, and record market information. The management team uses the system to navigate, analyze, and deploy suitable sales plans for employees. An advanced data analysis application system helps increase the efficiency of sales team management.

QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG TRÊN NỀN TẢNG KỸ THUẬT SỐ

Managing sales team on digital platform

security

Độ bảo mật thông tin nội bộ cao

High security of internal information

Hỗ trợ nền tảng thay thế các kênh trao đổi thông tin truyền thống, tính bảo mật thấp

Supporting the platform to replace traditional information exchange channels with low confidentiality

security

Báo cáo trực quan, linh động

Flexible and visual reports

Hệ thống xuất báo cáo theo yêu cầu, gửi báo cáo cho nhân sự quản lý, tùy biến theo yêu cầu của khách hàng

The system generates reports on demand, sends reports to management personnel, customized according to customer requirements

security

Dễ dàng tích hợp

Integrate easily

Dễ dàng tích hợp với hệ thống ERP, CRM …

Easily integrate with ERP, CRM ...

Tối ưu quản lý hoạt động bán hàng

Optimize sales activities managing

Lên kế hoạch hoạt động bán hàng, kế hoạch dịch vụ hậu mãi

Sales activities and after-sales service planning

security

Giám sát theo thời gian thực

Real-time monitoring

Trạng thái công việc được ghi nhận theo thời gian thực, hình ảnh và báo cáo gửi về bộ phận quản lý một cách nhanh chóng

Job status recorded in real time, images and reports sent to the management department quickly

security

Quản lý năng suất nhân sự

Employee performance management

Năng suất làm việc được ghi nhận theo thời gian thực trên hệ thống

Productivity recorded in real time on the system

security

QUẢN LÝ NHÀ PHÂN PHỐI TRÊN NỀN TẢNG KỸ THUẬT SỐ

Managing distributors on digital platform

Với nền tảng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hành trình của sản phẩm được kết nối từ Kho đến Đại lý và đến Người tiêu dùng đầu cuối. Quá trình đặt hàng ở nhà phân phối được tiến hành tự động. Dịch vụ hậu mãi được đặt lệnh và điều hướng theo thời gian thực. Từ đó, Nhãn hiệu sẽ biết được đường đi của sản phẩm. Từ góc nhìn của Chuỗi Cung Ứng cho thấy, tốc độ và hiệu quả được cải thiện đáng kể.

With a product traceability platform, the product's journey is connected from the Warehouse to the Dealer and to the End-user. The order process at the distributor is automatically carried out. Aftersale service is ordered and navigated in real time. From which, brand can understand the path of the product. From the Supply Chain perspective, speed and efficiency are greatly improved.

QUẢN LÝ NHÀ PHÂN PHỐI TRÊN NỀN TẢNG KỸ THUẬT SỐ

Managing distributors on digital platform

security

Độ bảo mật thông tin nội bộ cao

High security of internal information

Hỗ trợ nền tảng thay thế các kênh trao đổi thông tin truyền thống, tính bảo mật thấp

Supporting the platform to replace traditional information exchange channels with low confidentiality

security

Báo cáo trực quan, linh động

Flexible and visual reports

Hệ thống xuất báo cáo theo yêu cầu, gửi báo cáo cho nhân sự quản lý, tùy biến theo yêu cầu của khách hàng

The system generates reports on demand, sends reports to management personnel, customized according to customer requirements

security

Dễ dàng tích hợp

Integrate easily

Dễ dàng tích hợp với hệ thống ERP, CRM …

Easily integrate with ERP, CRM ...

Tối ưu tính tiện lợi trong việc đặt hàng và dịch vụ

Optimize convenience in ordering and services

Hệ thống đảm bảo tính chất dễ sử dụng, giảm thiểu thời gian đặt hàng, yêu cầu dịch vụ hậu mãi nhanh chóng

The system ensures easy-to-use nature, minimizes order time, quick after-sales service

security

Tăng cường độ chính xác

Increase accuracy

Kết hợp đơn hàng của khách hàng và tình trạng tồn kho ở nhà sản xuất giúp tăng độ chính xác, giảm thiểu thời gian

Match customer orders and inventory level to helps increase accuracy and minimize time

security

Quản lý năng suất nhân sự

Employee performance management

Năng suất làm việc được ghi nhận theo thời gian thực trên hệ thống.

Productivity recorded in real time on the system

security

QUẢN LÝ KHO TRÊN NỀN TẢNG KỸ THUẬT SỐ

Warehouse management on digital platform

Hướng tới việc quản lý kho một cách thông minh, Estuary không chỉ cung cấp giải pháp quản lý vận hành kho kỹ thuật số mà còn tư vấn thiết kế bố trí kho. Ứng dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, độ chính xác đạt tới mức tuyệt đối. Ngoài ra, Estuary cũng chú trọng các chức năng liên quan tới trao đổi thông tin giữa các bộ phận liên quan tới quản lý kho, kết nối với các phần mềm quản lý đơn hàng, giúp giảm thiểu gánh nặng vận hành, tăng năng suất, đảm bảo tính bảo mật và minh bạch.

Towards intelligent warehouse management, Estuary provides not only digital warehouse operation management solutions but also warehouse layout design consultancy. With product traceability application, accuracy reaches absolute level. In addition, Estuary also focuses on functions of information exchange between warehouse-related departments, connecting with order management software, helping reduce operational burden and increase productivity, which result in high confidentiality and transparency.

QUẢN LÝ KHO TRÊN NỀN TẢNG KỸ THUẬT SỐ

Warehouse management on digital platform

security

Độ bảo mật thông tin nội bộ cao

High security of internal information

Hỗ trợ nền tảng thay thế các kênh trao đổi thông tin truyền thống, tính bảo mật thấp

Supporting the platform to replace traditional information exchange channels with low confidentiality

security

Báo cáo trực quan, linh động

Flexible and visual reports

Hệ thống xuất báo cáo theo yêu cầu, gửi báo cáo cho nhân sự quản lý, tùy biến theo yêu cầu của khách hàng

The system generates reports on demand, sends reports to management personnel, customized according to customer requirements

security

Dễ dàng tích hợp

Integrate easily

Dễ dàng tích hợp với hệ thống ERP, handheld, RF …

Easily integrate with ERP, CRM ...

Tối ưu chiến lược vận hành kho

Optimize warehouse operation strategy

Đa dạng chiến thuật cất hàng, soạn hàng để tối ưu hóa vận hành kho

Diversified stocking and packing strategies to optimize warehouse operations

security

Giám sát theo thời gian thực

Real-time monitoring

Trạng thái đơn hàng được ghi nhận theo thời gian thực (scan), giảm thiểu các thao tác thủ công

Order status recorded in real time (scanned), reducing manual operation

security

Quản lý năng suất nhân sự

Employee performance management

Năng suất làm việc được ghi nhận theo thời gian thực trên hệ thống.

Productivity recorded in real time on the system

security

QUẢN LÝ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TRÊN NỀN TẢNG KỸ THUẬT SỐ

Production line management on digital platform

Ứng dụng nền tảng truy xuất nguồn gốc vật tư và thành phẩm, hệ thống kết nối vật tư, nhân sự và quy trình sản xuất theo thời gian thực. Thông qua nền tảng này, nhà quản lý có thể giám sát quy trình sản xuất ở mức độ chi tiết nhất, truy xuất quá trình sản xuất từ vật tư tới thành phẩm giúp việc quản lý chất lượng sản phẩm trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cuối cùng, việc kết nối trong dây chuyền sản xuất được cải thiện vượt bậc, giúp tăng năng suất và giảm gánh nặng ở cấp quản lý sản xuất.

With the traceability platform of materials and finished products, system can match materials, personnel and production process in real time. Through this platform, managers can monitor production processes in the most detailed level, tracing the production process from raw materials to finished products, which makes it much easier to manage product quality. Finally, the connectivity in the production line is greatly improved, which helps to increase productivity and reduce the burden at the production management level.

QUẢN LÝ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TRÊN NỀN TẢNG KỸ THUẬT SỐ

Production line management on digital platform

security

Độ bảo mật thông tin nội bộ cao

High security of internal information

Hỗ trợ nền tảng thay thế các kênh trao đổi thông tin truyền thống, tính bảo mật thấp

Supporting the platform to replace traditional information exchange channels with low confidentiality

security

Báo cáo trực quan, linh động

Flexible and visual reports

Hệ thống xuất báo cáo theo yêu cầu, gửi báo cáo cho nhân sự quản lý, tùy biến theo yêu cầu của khách hàng

The system generates reports on demand, sends reports to management personnel, customized according to customer requirements

security

Dễ dàng tích hợp

Integrate easily

Dễ dàng tích hợp với hệ thống ERP, CRM …

Easily integrate with ERP, CRM ...

Tối ưu vận hành sản xuất

Optimize production operations

Từng giai đoạn sản xuất, con người, đều được ghi nhận trong hệ thống, giúp việc truy xuất quản lý chất lượng và vận hành được trơn tru

Each stage of production, people are all recorded, which helps access quality management and smooth operations.

security

Giám sát theo thời gian thực

Real-time monitoring

Trạng thái sản xuất được ghi nhận theo thời gian thực, tại từng khâu sản xuất, giảm thiểu các thao tác thủ công

Production status recorded in real time, at each stage of production, minimizing manual operations

security

Quản lý năng suất nhân sự

Employee performance management

Năng suất làm việc được ghi nhận theo thời gian thực trên hệ thống.

Productivity recorded in real time on the system

security

Liên hệ với chúng tôi

CONTACT US

Văn phòng chính của ESTUARY ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Lầu 10, 78-80 CMT8, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
EMAIL: info@estuary.solutions

ESTUARY is based in Ho Chi Minh City, Vietnam
Floor 10, 78-80 CMT8, D3, HCMC, Vietnam
EMAIL: info@estuary.solutions